Hundevelferd og glede

Hundevelferd og glede
Foto: Vibeke Brath

Hundevelferd og glede – hva har NKK gjort for å bevare og forbedre hundevelferden?

For NKK er hundevelferd en rød tråd i hele organisasjonens virke, og et fokus som de siste par årene har blitt enda tydeligere. På mange områder ser vi allerede konkrete resultater, og på andre forventer vi å se betydelige fremskritt i tiden som kommer. NKK vil fortsette arbeidet for å ytterligere bevare og forbedre den gode norske hundevelferden, og for at det også internasjonalt skal skje en bedring av hunders levekår.

Norge har ikke følgende velferdsproblemer:

  • Løshunder
  • Rabies
  • Veddeløp for hund er forbudt
  • Pengepremier på hundekonkurranser (uansett type) er ikke vanlig
  • Shelters (kun noen få omplasseringssteder)
  • Valpefabrikker finnes nesten ikke, og dersom noen avdekkes finnes det mulighet for sanksjoner

I tiden fremover skal det bli enda tydeligere at NKK jobber for hundevelferd og glede – og her ser du en oversikt over de viktigste tiltakene NKK har gjennomført de siste årene:

Valg av ”riktig” rase. NKK jobber kontinuerlig for å øke kunnskapen blant potensielle hundeeiere, slik at disse står bedre rustet til å velge riktig hund. NKK ønsker at kjøp av hund skal være en veloverveid handling, for å i størst mulig grad unngå ”mismatch” og påfølgende omplasseringer. Eksempelvis blir NKKs informasjonsbrosjyre «Vil du bli hundeeier?» delt ut på alle arrangementer i NKKs regi. NKK arbeider også med å ferdigstille nettsiden kjøpehund.no, som skal informere potensielle valpekjøpere samt vise nylig registrerte kull.

Kunnskap om velferd. NKK jobber for økt kunnskap blant nye hundeeiere, både for at velferden skal ivaretas best mulig og i forhold til dyrevelferdsloven. NKK har innført grunnleggende retningslinjer for hold og trening av hund som gjelder alle medlemmer. Dessuten sendes informasjonsbrosjyren "Velkommen valp" ut til alle valpekjøpere. NKK publiserer også relevante artikler i medlemsbladet Hundesport og på www.nkk.no. Nylig lanserte vi også NKK-bloggen.

Forsvar av hundeeieres rettigheter. NKK engasjerte seg også sterkt i Tønes-saken, hvor en hund ble ulovlig skutt og drept av en sauebonde i Rogaland i fjor sommer. NKK uttalte seg til en rekke medier, og skrev også brev til politi og statsadvokat for å kreve saken etterforsket samt klage på henleggelsen av saken. NKK mener denne saken setter en uheldig presedens og er åpenbart lovstridig, og anser det som svært uheldig at forholdet ikke ble straffet.

Kjemper for at hunder skal kunne utøve naturlig atferd året rundt. NKK har det siste halve året arbeidet for å forhindre innføring av helårsbåndtvang i Oslos nær 1000 parker og anlegg. Helårsbåndtvang ble en reell trussel etter at Oslo Høyre vedtok at dette skulle stå på partiets program. Å bekjempe unødvendig ustrakt bruk av båndtvang er viktig for å gi hunder muligheten til å utøve naturlig atferd. NKK hadde derfor i løpet av vår og sommer 2015 produktive møter med Høyre, Venstre, KrF og FrP, hvor vi redegjorde for vårt syn om at helårsbåndtvang ikke er forenlig med god hundevelferd. Med bakgrunn i disse møtene er NKK optimistiske med tanke på at dette forslaget ikke vil bli vedtatt i en eventuell forhandlingssituasjon i etterkant av høstens lokalvalg.

Samarbeid med nasjonale dyrevelferdsaktører, inkludert myndighetene. I 2015 ble det etablert en samarbeidsgruppe med NKK og flere viktige aktører som også er opptatt av velferd både for hunder og andre dyr.  De andre aktørene er: NOAH, Dyrevernalliansen, Mattilsynet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Rådet for dyreetikk, Dyrebeskyttelsen Norge og Smådyrpraktiserende veterinærers forening. Gruppen har konkrete planer om hvordan flere temaer for bedre velferd skal belyses i medier og i offentligheten generelt. Den har også blant annet utarbeidet en kronikk publisert på alle medlemmenes nettsider hvor det oppfordres til å ta et bevisst valg av både oppdretter og rase når man skal kjøpe hund.

Villedende markedsføring av ”designerhunder”. NKK har i 2015 jobbet for å bekjempe det vi mener er villedende markedsføring på finn.no, Norges største private annonsenettsted. NKK reagerer sterkt på at hunder markedsføres som 100 % allergivennlige, og at blandingshunder selges som «designerhunder» med garanti for både helse og bruksegenskaper. Etter at NKK tok kontakt med finn.no ble organisasjonen invitert til å komme med innspill til en klargjørende tekst som skal ligge tilgjengelig på finn.no. NKK har utarbeidet et utkast til tekst, og håper at denne vil offentliggjøres på nettsiden i løpet av 2015.

Kunnskap om rasene. NKKs medlemsklubber arrangerer en rekke kurs og aktiviteter for alle raser. En stor del av tilbudet er rettet mot valper og/eller ferske hundeeiere, og fokuserer på å gi hundeeiere den nødvendige kunnskap og kompetanse for å kunne ivareta hundens velferd i hverdagen.

Forebygging av atferdsproblemer. En forholdsvis stor prosentandel av hunder som avlives i Norge i dag avlives på grunn av atferdsproblemer. NKK mener at mange av disse hundene kunne ha unngått avliving om hundeeieren hadde hatt mer kompetanse på rasens iboende egenskaper og mentalitet. NKK arrangerer derfor atferdskonferanser, egnet for både erfarne oppdrettere og «vanlige» hundeeiere. Den forrige konferansen, «Født sånn eller blitt sånn?» gikk av stabelen i oktober i fjor og hadde flere hundre deltakere.

NKK er et talerør for hundens betydning for samfunnet i medier og alle andre sammenhenger. NKK arrangerer også nasjonale konferanser med fokus på hundens viktige samfunnsrolle, og har de siste årene avholdt egne konferanser om hund og barn, samt hund og (menneske-)velferd. NKK taler også tydelig i saker hvor det avdekkes brudd på dyrevelferdsloven, og er glad for å se at slike forbrytelser i flere og flere tilfeller fører til adekvat straff.

Politisk arbeid med å fjerne liste over forbudte raser. Norge har siden 2003 hatt en hundelov med forbud mot seks raser, som av myndighetene er ansett for å være såkalt farlige. NKK er prinsipielt uenig i at en slik liste har en funksjon. NKK utarbeidet for to år siden en erfaringsrapport om hundeloven, med fokus på at forbudet i praksis ikke har hatt noen effekt, noe vi også ser i andre land. NKK ønsker derfor raseforbudet opphevet. NKK har diskutert forbudet på møtene med de politiske partierne vedrørende båndtvang, og vi kommer til å be om nye møter spesifikt vedrørende raseforbudet i løpet av høsten. NKK har også en god dialog med flere interessentgrupper på dette punktet.

Praktisk bistand til hunder som blir urettmessig rammet av den uønskede hundeloven. Hundeloven stiller store – og i følge NKK umulige – krav til blandingshunder. Dette er også ett av NKKs argumenter for å avskaffe listen over forbudte raser; den er umulig å etterleve for blandingshundeiere da disse eierne må kunne dokumentere at deres hund ikke er innblandet en av rasene på forbudslisten. NKK stilte i vår med tre sakkyndige i den såkalte ”Amy-saken”, hvor politiet tok en blandingshund fra sin eier. Årsaken var mistanke om at Amy var helt eller delvis american staffordshire terrier, som er en av rasene som er forbudt i Norge (jf. ovenstående punkt). NKKs tre sakkyndige var eksteriørdommere, som med sin rasekunnskap kunne avkrefte dette. Sakkyndiguttalelsen ble i denne forbindelse tillagt stor vekt, og hunden ble levert tilbake til eieren. NKK er selvfølgelig glade for at denne saken fikk et lykkelig utfall, men vi mener at saken likevel er et skrekkeksempel som tydelig viser hvor rettsløse eiere av blandingshunder er, samt hvor vilkårlig disse sakene behandles i rettsvesenet. I tidligere saker har også uttalelser fra sakkyndige blitt avfeid. Denne saken kommer derfor til å bli brukt som argument for avskaffelse av raseforbudet i eventuelle møter med politiske partier hvor hundeloven blir diskutert.

Obligatorisk ID-merking av alle hunder. NKK har overfor myndighetene gitt uttrykk for at vi ønsker en obligatorisk ID-merking for alle hunder i Norge. I dag er det kun hunder registrert i NKKs register som er pålagt ID-merking.

Smugling av miniatyrhunder fra valpefabrikker er blitt betraktelig redusert etter at både NKK og myndighetene de siste årene har bidratt til en generell heving av kunnskapsnivået blant publikum. Vi jobber også for å øke kunnskapen om hvilke risikoer som følger av import av såkalte ”gatehunder” fra diverse land.

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere