Helsearbeidet høyt prioritert

Helsearbeidet høyt prioritert
Foto: Vibeke Brath

Helsearbeidet høyt prioritert

NKK har lenge arbeidet strategisk med å sikre den generelt gode hundehelsen vi har i Norge i dag, samt med å forbedre den ytterligere på de områder hvor det har vist seg å være nødvendig.

Arbeidet med å sikre god hundehelse er mangefasettert, og krever at vi som organisasjon jobber på flere fronter. Både oppdrettere, raseklubber og eksteriørdommere har et ansvar, og NKK skal være bindeleddet som gjør det mulig for alle disse aktørene å påta seg dette ansvaret.

Her finner du en oppsummering av hva NKK har gjort på helsefronten de siste årene:

  • Konkrete planer for bedre helse for hver rase. NKK har de siste årene jobbet med raseklubbene for å utvikle rasespesifikke avlsstrategier (RAS). Til nå er det utarbeidet RAS-dokumenter for over 70 raser, og oversikten over alle dokumentene finner du her. RAS-dokumentene tar for seg de helsemessige utfordringene innenfor hver enkelt rase, og skisserer strategier og arbeidsplaner for å få løst disse på sikt. Helse hos renrasede hunder har vært et omdiskutert tema i flere år, og særlig pusteproblemer har fått mye oppmerksomhet. RAS-arbeidet er et konkret tiltak for å håndtere denne typen problemer, hvor mulige tiltak, både for å forebygge (valg av avlsdyr uten helseproblemer) og testing (eksempelvis kondisjonstesting), kan iverksettes. RAS-dokumentene skal være levende dokumenter som evalueres årlig, og som brukes aktivt av oppdrettere i deres avlsarbeid. NKK har stor tro på at RAS-arbeidet vil føre til en konkret bedring av helsestatus for raser med større utfordringer, samt sikre fortsatt god helse på det flertallet av raser hvor helsen generelt er god.
  • Krav om å vurdere helseaspektet i eksteriørbedømmelsen i utsatte raser. NKK har vært en aktiv pådriver i utarbeidingen av det nordiske BSI-dokumentet, som ble ferdigstilt i 2014. BSI står for «Breed specific instructions regarding exaggerations in pedigree dogs. BSI-prosjektet er rettet mot eksteriørdommere, og er kort fortalt en bevisstgjøring av dommere når det gjelder overdrevne eksteriørmessige trekk, som for eksempel for kort snute, for mye hud, eller for tunge øyelokk. I henhold til BSI-programmet skal eksteriørdommere fylle ut et evalueringsskjema i etterkant av bedømmingen hvor de oppsummerer status for de hunder de har bedømt med tanke på disse trekkene. Målsettingen er at dommere ved å gjøre dette blir enda mer bevisst på de helsemessige utfordringene som kan medfølge såkalt «overtyping» (å framheve trekk som på kort eller langt sikt kan gi uheldige helseproblemer). BSI-prosjektet går på mange måter hånd i hånd med RAS-dokumentene, og NKK har tro på at BSI vil bidra til at dommerne premierer de oppdretterne som setter helse og funksjonalitet i sentrum av sitt avlsarbeid.
  • Internasjonal kompetanseheving og -utveksling innen hundehelse. NKK har vært en av grunnleggerne av nettsiden dogwellnet.com, som ble lansert tidligere i år. Hensikten med nettsiden er å gjøre det lettere for organisasjoner som arbeider for å bedre hundehelse å utveksle erfaringer og informasjon. Nettsiden er et eksempel på at de nordiske kennelklubbene er foregangsland i sitt helsearbeid; både den svenske og finske kennelklubben deltok i etableringen av siden. Mer informasjon om dogwellnet.com finner du her.
  • Kompetanseheving blant oppdrettere. NKK har de siste årene bidratt til en betydelig kompetanseheving blant norske oppdrettere gjennom NKKs Oppdretterskole. Oppdretterskolen er et kurs som tar for seg grunnleggende kunnskap om avl og genetikk, samt går i dybden på temaer som anatomi og bevegelser. Oppdretterskolen har vært svært populær, og hvert kurs har hatt flere hundre deltakere. Kursene har vært tilpasset både ferske og erfarne oppdrettere, og kursmateriellet er tilgjengelig for alle i NKKs nettbutikk. Mer informasjon om NKKs Oppdretterskole finner du her.
  • Kompetanseheving hos klubbene med raseforvaltningsansvar. NKK avholder regelmessige avlsrådskonferanser, hvor alle raseklubber kan melde på sine avlskonsulenter (personer som rådgir oppdrettere ved avlsfaglige spørsmål innenfor deres rase). Formålet er å gjøre alle våre raseklubber enda bedre rustet til å veilede oppdrettere av sine respektive raser, og dermed bidra til bedre hundehelse. Det er svært viktig at avlsrådene hos alle raseklubbene innehar oppdatert kunnskap og kompetanse, og avlsrådskonferansene er et svært nyttig virkemiddel i dette arbeidet.
  • Samarbeid med eksterne aktører. NKK samarbeider med veterinærer og forsikringsselskap for å ytterligere forbedre helsen til norske hunder. NKK er klare i sin oppfordring til veterinærer om at bestilte keisersnitt ikke er ønskelig. NKK har også gitt en klar oppfordring til myndighetene (Mattilsynet) om at vi ønsker å etablere et register over hunder som er operert som følge av pusteproblemer, og tilbudt oss å være ansvarlig for dette registeret. NKK er klare på at hunder som har pusteproblemer grunnet overdrevne eksteriørmessige trekk ikke bør brukes i avl, og denne typen informasjon bør derfor være offentlig tilgjengelig for alle oppdrettere og potensielle valpekjøpere.
  • Etiske regler for avl og oppdrett er grunnsteinen i all oppdrett. Alle NKKs oppdrettere må forholde seg til disse reglene for å kunne få sine kull registrert. Overtredelse medfører disiplinære reaksjoner.
  • Helseregistrering. NKK registrerer mange forskjellige helsedata i mange raser for videre bruk i valg av avlsdyr, og stiller databasen "DogWeb" til disposisjon for alle hundeeiere, oppdrettere og klubber.

 

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere