Etiske grunnregler

Etiske grunnregler
Vibeke Brath

NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett

Medlemmer av NKK og oppdrettere som registrerer valper hos NKK er forpliktet til å følge NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett. NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett og vår avlsstrategi finner du her.

De etiske grunnreglene setter nedre og øvre aldersgrenser for bruk av tisper i avl. Tisper skal i utgangspunktet ikke pares etter fyllte 8 år. Dersom de skal pares etter fyllte 8 år skal en helseattest fra veterinær vedlegges registreringsanmeldelsen for kullet. Attesten skal ikke være eldre enn én måned ved paringstidspunkt, og det må frmgå tydelig at veterinær ikke fraråder paring. Skjema for utfylling av helseattest finnes under "relaterte filer" til høyre. Se fullstendig informasjon i grunnreglene.

Det er i utgangspunktet ikke mulig å søke dispensasjon fra NKKs etiske grunnreglene for avl og oppdrett. I helt spesielle tilfeller er det imidlertid mulig å søke Helseavdelingen om dispensasjon fra enkelte andre krav eller regler. Eksempel: dispensasjon fra krav om screeningundersøkelser dersom et av foreldredyrene dør før kjent status foreligger (må dokumenteres), opphevelse av avlssperre på faglig grunnlag, osv.

NKK skal ha mulighet til å benytte faglig skjønn i sine vurderinger; helseaspektet er en viktig del av vurderingsgrunnlaget. Det vil ikke bli gitt dispensasjon til paringer som allerede er foretatt, og søknaden må sendes i god tid før forventet løpetid. NKK forbeholder seg retten til å oversende søknaden til raseklubben og be om deres vurdering før NKK fatter beslutning i saken. Oppdretter kan med fordel kontakte raseklubben for en vurdering før søknaden sendes inn. Raseklubben vil bli informert om NKKs avgjørelse av søknaden.

Behandling av søknad om dispensasjon for bruk av hund i avl som tidligere er ilagt avlssperre på bakgrunn av brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt. 7

Ved brudd på pkt. 7 ble valpene tidligere registrert med avlssperre, uten at det forelå økt risiko for sykdom hos valpene. Det er nå åpnet for at det kan søkes om dispensasjon til å bruke disse avkommene i avl. Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan søke om dispensasjon for bruk av hund i avl som er ilagt avlssperre på bakgrunn av noen andre årsaker.  

Dispensasjon kan kun gis til ett kull med en angitt partner. Dersom det tidligere er innvilget dispensasjon for bruk i avl av hunden som har avlssperre, kan ny dispensasjon ikke gis før avkommene er helseundersøkt i overensstemmelse med raseklubbens anbefalinger.

Helseopplysninger og eventuelle bruks-/jaktpremieringer for begge hundene i den kombinasjonen det søkes om, samt hos deres nære slektninger og eventuelle tidligere avkom, vil bli tillagt stor vekt i vurderingen av søknaden.

Ved innvilging av søknaden er det en forutsetning at paringen finner sted innen 3 mnd. fra tidspunktet for veterinærundersøkelsen som er angitt på skjemaet. NKK vil bestrebe seg på å gjøre saksbehandlingstiden så kort som mulig. Saksbehandlingstid: inntil 6 uker.

Disiplinære reaksjoner ved brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett (vedtatt av Hovedstyret 21.6.2017)

NKKs intensjon er at flest mulig valper skal registreres; dette for å unngå en økning av uregistrerte rasehunder i Norge. Ved brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett skal det som hovedregel reageres mot oppdretter av kullet, samt at tispa ilegges en avlskarantene når det er relevant. Dersom den foretatte paringen medfører økt risiko for sykdom hos valpene, skal de ilegges avlssperre ved registrering. Oppdrettere som bevisst eller ubevisst bryter NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett ilegges et gebyr på kr. 15.000. Økt gebyr gjelder for paring/inseminering etter 1.8.2017.

Ved andregangsbrudd skal saken oversendes valgt disiplinært organ for behandling. Som hovedregel bør sanksjoner ramme oppdretter og ikke valpekjøper. Slike sanksjoner kan være registreringsnekt for en periode som omfatter samtlige hunder i oppdretters eie på tidspunktet for bruddet, oppdretter selv og kennelnavn som oppdretter er hel-/deleier i. Oppdretter ilegges også et saksbehandlingsgebyr.

 FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte artikler

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere