Organisering

NKKs Representantskapsmøte 2017 vedtok ny obligatorisk lovmal for NKKs medlemsklubber og forbund gjeldene fra 4.november 2017. Det forutsettes at alle medlemsklubber og forbund iverksetter implementering av de nye obligatoriske lovmalene fortløpende og at dette prioriteres til førstkommende respektive årsmøter. De nye lovmalene gjelder for øvrig uavhengig av om bestemmelsene er inntatt i klubben/ forbundets eget lovverk.

Minner også om NKKs saksbehandlingsregler vedtatt på RS 2017 som også gjelder for klubber og forbund i deres saksbehandling/ behandling av disiplinærsaker jf NKKs kap 7. 

 

NKKs organisasjon: 

  • Målet er å være én samlet og sterk organisasjon hvor medlemmenes innflytelse er klar, direkte og likeverdig.
  • Grunnprinsippet er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
  • Medlemmer representeres i Representantskapsmøtet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, men stemmen representeres i RS av valgt representant.
  • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
  • RS er det organet i NKK som velger Hovedstyret (HS). RS’ oppgaver er nedfelt i NKKs lover (se lenger ned på siden).
  • HS er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet.
  • HS er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.
  • Regionenes årsmøter avholdes med de valgte representanter fra de lokale hundeklubbene. Her velges et regionstyre og representanter til RS.
  • HS er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen.
  • Administrasjonen har ansvar for alle administrative funksjoner innen NKK, og den ufører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av hovedstyret.
FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte artikler

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere