Landslagsdeltagelse - LP

Landslagsdeltagelse - LP
Cilje H. A. Moe

NKK viser til en rekke diskusjoner og utsagn på Facebook knyttet til NKKs landslag i lydighet, og ønsker å gi litt generell informasjon.

NKKs Hovedstyre og NKKs Sportshundkomite har gjennom vedtatte mandater delegert ansvaret for landslag til de ulike kompetansegruppene(KG). KGene har således fullmakt til å utpeke landslagsleder, og landslagsleder er delegert fullmakt til å ta ut NKKs landslag knyttet til ulike mesterskap. Dette er generelt og uavhengig av aktivitets-/konkurransegren. Kompetansegruppene oppnevnes etter innspill fra klubber og forbund. Oppnevning skjer fra 1.1. hvert år.

I regler for landslagsuttak i lydighet fremkommer at både er konkurranseresultater og personlige egenskaper legges til grunn for uttak på laget. Det fremgår også at det primært er resultater fra foregående års uttaksstevner (dvs. pt resultater i 2016) og mesterskap som tillegges vekt. Totalvurderingen og endelig beslutning knyttet til uttak av lag tilligger landslagsleder.

Det foreligger ingen instruks eller retningslinjer (verken i lydighet eller andre grener innenfor NKK) som tilsier at de som tas ut på et lag, eller ikke tas ut, skal ha muntlig eller skriftlig begrunnelse.

Det er flott at folk er aktive med sine hunder og ønsker å konkurrere, både lokalt og på landslag! Imidlertid er ingen rettighet å bli tatt ut eller få være med i et landslag.

I NKKs saksbehandlingsregler (§12) så fremkommer at det kun er klageadgang på vedtak i enkeltsaker når dette fremkommer i NKKs lover eller hjemles i ulike regelverk. Det er ikke gitt klageadgang på landslagsuttak i NKKs retningslinjer eller regelverk. Så vidt vi vet er det heller ikke mulighet til å få klagebehandling på landslagsuttak i idretten, eks. håndball, langrenn osv.

Dersom man som enkeltmedlem ønsker endring i vedtatte retningslinjer eller regelverk, hvem som oppnevnes til ulike komiteer og verv mv. så må dette følge ordinære linjer vedtatt for NKK som organisasjon, og dette må fremmes via klubb/forbund. 

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere