God stemning på RS

God stemning på RS
Vibeke Brath

God stemning på årets representantskapsmøte
God stemning på RS
Den nyvalgte HS' leder, Tom Øystein Martinsen, sammen med avtroppende leder, Siv Sandø, rett etter valget

NKKs hovedstyre, administrasjon og RS-ordfører Eivind Mjærum takker alle deltakere på årets representantskapsmøte.

- Årets representantskapsmøte var preget av god stemning, mye energi og stor lyst til å ta fatt på oppgavene fremover. Sammen skal vi fortsette å jobbe for hundenes sunnhet og funksjonalitet, sier administrerende direktør Trine Hage.

På årets RS ble Tom Øystein Martinsen valgt til ny HS-leder. I tillegg ble flere nye representanter til NKKs hovedstyre valgt, samt flere representanter til øvrige komiteer. Komiteene med medlemmer finner du under  "Om NKK - Komiteer og grupper".

Fattede vedtak

Årets representatskapsmøte ble avholdt 8.-9. november på Scandic Airport Hotel, Gardermoen.

Blant annet følgende vedtak ble fattet på årets RS:

RS sak 5a)Stor CERT

Hovedstyret fremmer følgende endringsforslag forslag for RS 2014:

1. Det åpnes for å benytte to generelle varianter, hvor det er et generelt krav om 3 cert på
2. utstilling i Norge for 3 ulike dommere hvorav minst ett av det tre certene må være tatt på NKK utstilling i regi av NKK eller raseklubb/forbund som har storcert.
3. For raser med tilleggskrav mulighet for å velge bort storcert.
4. I tillegg innføring av generell regler for fullcert.

2.1. NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH)
Generelle krav:

Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat vunnet på NKKs utstilling. Minst et av certifikatene må være vunnet ved fylte 24 måneder eller senere.
• Raseklubber for raser med tilleggskrav for Norsk UCH kan velge vekk kravet om at ett av cert må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på lik linje med certifikat vunnet på NKK utstilling.
• Det åpnes for ett system for definisjon av fullcerting for raser.
• Implementering av denne ordningen fastsettes til 1.1.2015

b) Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir norsk utstillingschampion med certifikat oppnådd på NKKutstilling (eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele “stor cert” (tilsvarende NKK-cert), med ett cert i Norge ved fylte 2 år eller senere, og har oppnådd eventuelle tilleggskrav for rasen.”

                                ***

RS sak 5b) Vedrørende Hundesport

Forslag fra FKF: Nedleggelse av Hundesport. FKF har her frafalt forslaget og HS' forslag ble vedtatt. Vedtaket er da som følger: I 2015 utgis 4 utgaver på papir innenfor en budsjettert netto kostnadsramme for NKK på kr. 500.000. I 2015 utredes konsekvenser av full digitalisering av Hundesport. Tiltak og iverksettelsestidspunkt avgjøres av HS. Det forutsettes at NKKs nettside kontinuerlig videreutvikles for å ivareta behovet for informasjon for medlemsklubber, forbund og arrangører.

                                ***

RS sak 5c) Vedrørende NKKs administrative ansatte som utstillingsarrangører:

Det gjennomføres en samlet utredning av å arrangere alle NKKs internasjonale utstillinger som egen resultatenhet eller i eget selskap med dedikerte ressurser. Denne virksomheten forutsettes å utføre alle forberedelser, oppfølging, gjennomføring og etterarbeid med arrangementene. Resultatenheten eller selskapet skal drives med god lønnsomhet slik at NKK som eier og miljøene som medvirker tilføres årlig andel av overskuddet.

Forslaget fra FKF om NKKs ansatte som utstillingsarrangør sammenholdt med utredningen om eget resultatområde eller selskap, behandles på representantskapsmøte i 2016.

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte artikler

Hovedsamarbeidspartnere