Listhaug kutter i midler

Listhaug kutter i midler
Vibeke Brath

Fra 1. juli avvikles offentlig dyrlegevakt for hund og andre familiedyr i Stavanger, Bergen, Trondheim, Vestfold og Østfold. Dette skjer fordi Landbruks- og matdepartementet trekker tilbake øremerkede midler til denne veterinærvakta, fordi departementet ved minister Sylvi Listhaug vil spare 2 mill. kroner på statsbudsjettet.

Dagens ordning har eksistert siden 2007 og har vært administrert av kommunene. Det dreier seg om ca 50.000 kr i året for deltagerkommunene, og det er lite som tyder på at kommunene vil dekke tapet av eget budsjett. Når det offentlige tilskuddet til denne veterinærvakta blir borte, finnes det ikke lenger noe sikkerhetsnett av faglig kompetanse for hund og andre familiedyr som blir akutt syke eller skadd utenom ordinær arbeidstid.

Norsk Kennel Klub (NKK) er hundeeiernes organisasjon, og har cirka 70 000 medlemmer. Også tidligere har NKK uttalt seg om mangelfullt tilbud for akutthjelp for smådyr. Om landets hunder henvises til veterinærvakt for produksjonsdyr, vil dyrleger med helt andre kompetansefelt kunne være eneste hjelp å få ved akutt sykdom. Dette er ikke tilfredsstillende for landets hunder og hundeeiere, og NKK får i tillegg mange henvendelser om hunder som faktisk ikke får hjelp av produksjonsdyrvakta der de bor.

Hunden er et verdifullt familiemedlem for svært mange nordmenn, og i tillegg har mange hunder stor økonomisk og praktisk samfunnsverdi ved at de er politihunder, førerhunder, redningshunder eller andre typer tjenestehunder.

NKK stiller seg svært kritiske til at tilskuddet til veterinærvakt for hund og andre familiedyr trekkes tilbake, og ser med bekymring på akutthjelptilbudet etter 1. juli. NKK henstiller til landbruks- og matminister Listhaug å snu i denne saken.

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Norgesmesterskap i AG og LP

Norgesmesterskap i AG og LP

Norgesmesterskap i AG og LP

NKK Drammen var vertsskap for intet mindre enn to norgesmesterskap denne helgen – i lydighet og agility. I to dager til ende har hunder og førere stått på i kampen om den gjeve norgesmestertittelen. Søndag ettermiddag ble det endelig klart hvem som er best. Vi gratulerer!

Agility – norgesmestere lagkonkurranse:

Small: Knøttene / Stovner hundeklubb

 • Hilde Bakken og Sunborne Jazzy Vaya
 • Elizabeth Wilhelmsen og Sunborne Jambalaya Joys Tequila
 • Stine Henriksen og Charmtassen’s Take A Bow
 • Victoria Enerud og Sarkins Champion Caramello

Medium: DBHK Pels og poter / Drammen BHK

 • Mette D. Haust og Bekkegården’s Lakota
 • Berit Alstad og Greypix’s Billy The Kid
 • Frøydis Løken og Ebra’s K-K Lucky Jojo
 • Gunn-Toril Kværnstuen og Poil Long’s Amourette De Saissac

Large: Nidaros Råskinn / Nidaros BHK

 • Bård Ivar Iversen og Zappa
 • Ingrid Askim og Muletunet’s Bee-Lula
 • Unn Kristin Græsmann og Akersborg Tiini
 • Roger Krogstad og Vårvindens Dark Easy

Agility – norgesmestere individuell konkurranse

 • Small: Grete Funderud Stillum og Marstens Caisa Who Can
 • Medium: Mina Mahilde Engh Mahisen og Rockhound’s Cosalite
 • Large: Hans-Kristian Halmrast og Tollerstemmen’s Jessie

Norgesmester i lydighet

 • Aina Fatland Rline og Kylie

For flere bilder fra helgens norgesmesterskap – se våre Facebooksider!

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Import av kuperte hunder

Økende import av kuperte hunder

NKK er gjort oppmerksom på at det har den siste tiden vært en markant økning i innførsel av øre- og halekuperte hunder fra utlandet til Norge.

Dette er hunder som er kjøpt av nordmenn og importert på lovlig vis. Dette gjelder blant annet doberman fra Russland, ofte med skarpere gemytt og tilsynelatende med en spesialisert grunntrening, ifølge en grenseveterinær ved Gardermoen Lufthavn.

Mattilsynet hadde ute en høring for et par år siden som gikk ut på å myke opp forbudet om deltagelse på utstilling/prøver av kuperte hunder. NKK støttet forslaget om at hunder som av veterinærmedisinske årsaler har amputert hale skal kunne stilles ut, også hunder av tidligere kuperingsraser. Vi så derimot flere utfordringer med høringsforslaget som også åpnet for deltagelse for alle kuperte hunder, blant annet i forhold til effektiv kontroll av eierskap og lovverk hva kupering gjelder i alle land.

NKK var også bekymret for at en forskriftsendring vil føre til at flere hunder kuperes, og at personer ikke ville avfinne seg med det generelle kuperingsforbudet vi har i Norge. I stedet foreslo NKK en dispensasjonshjemmel som åpnet for deltagelse for kuperte hunder på helt spesielle arrangementer som Europavinnerutstillingen.

Det er i dag forbudt å stille ut hund som har fått øre og/eller hale kupert. Forbudet gjelder alle arrangementer som er en del av avlsarbeid, og alle arrangementer hvor hunder konkurrerer og/eller rangeres for eksteriør og/eller prestasjon. Forskriften gjelder ikke for hunder som av veterinærmedisinske årsaker har amputert hale og veterinærattest med begrunnelse for inngrepet, herunder inngrepets omfang. NKK sentralt kan søke om dispensasjon for internasjonale mesterskap eller tittelutstillinger.

NKK kan imidlertid ikke nekte at kuperte hunder (eller andre hunder) som er registrert i kennelklubben i sitt hjemland blir registrert i NKK når de importeres. Dette styres av internasjonale regler.

Les også:

Forskrift om å forbud mot å stille ut hunder som har fått ore og/eller hale kupert (Lovdata)
Utstillingsregler

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Resultater

Resultater

Gruppe- og BIS-plasseringer fra NKKs utstillinger, samt oppdaterte årslister

Oppdatert årsliste over Bamselisten, årets beste veteran, årets beste norske rase, beste avlshund, beste oppdretter, NM, NordM, H.P. Pettersens minnepokal, Gerapokalen og Kalatrofeet finnes på de siste oppdaterte resultatlistene.

Resultatlistene fra 2013 og 2014 finner du her.

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Ekstraordinært engasjement

Ekstraordinært engasjement
Trine Hage (Foto: Dagbladet)
Ekstraordinært engasjement

I slutten på april avholdt NKK ekstraordinært representantskapsmøte. Som relativt fersk administrerende direktør lar jeg meg fortsatt stadig imponere over det sterke engasjementet jeg ser hos våre medlemsklubber, og det ekstraordinære representantskapsmøtet var intet unntak.

Det at hele 63 representanter satt av en torsdag kveld til et ekstraordinært representantskapsmøte er i seg selv imponerende. Jeg tror også jeg taler for mange når jeg sier at det var spennende og lærerikt å lytte til de mange godt forberedte og engasjerte representantene som inntok talerstolen denne kvelden.  

Formålet med representantskapsmøtet var å informere om NKKs økonomi, og å sikre fortsatt IT-satsing. NKK er helt avhengig av denne IT-satsingen for å kunne tilby tjenester som dekker våre medlemsklubbers behov. Vedtaket som ble fattet på representantskapsmøtet viser at det er bred enighet om dette, og gir hovedstyret og administrasjonen gode premisser å jobbe videre fra.

På representantskapsmøtet ble NKKs økonomi grundig gjennomgått, og tallene som ble lagt frem viser en tydelig negativ trend de siste årene. Situasjonen er alvorlig og det er svært viktig at den negative trenden snus. Arbeidet med å ta grep er allerede påbegynt. 

For å kutte kostnader er det også vedtatt å kutte antall utgaver av Hundesport. Trykking og distribusjon av Hundesport er en stor kostnad for NKK, og gjennomgangen av NKKs økonomi som nå er foretatt viser at disse kostnadene må ned. På Hovedstyremøtet i mars ble det derfor vedtatt å gå over til kvartalsvis produksjon, samt å ta sikte på elektronisk distribusjon fra 2016. Reduksjonen i antall utgaver trer i kraft fra og med andre halvår av 2014. Utgave 6/7 trykkes som planlagt, og i løpet av årets seks siste måneder vil du som medlem motta et høstnummer og et julenummer.

Når antallet utgaver av Hundesport nå reduseres er det samtidig viktig å understreke at NKKs kommunikasjonskanaler totalt sett skal styrkes, ikke svekkes. NKK skal følge samfunnsutviklingen vi har sett i senere år og sørge for at dere som medlemmer får oppdatert informasjon via nettsider og nyhetsbrev. Reduksjonen i antall Hundesport-utgaver frigjør ressurser til å gjøre en satsing på elektronisk kommunikasjon mulig, og vi ser frem til å ivareta våre medlemsklubbers behov via nye løsninger.

NKK går spennende tider i møte, og hvis engasjementet og kompetansen jeg har opplevd i løpet av mitt knappe halvår i organisasjonen er noen målestokk vet jeg at vi vil nå vår målsetting om å bli en enda bedre og større organisasjon. 

Trine Hage

Administrerende direktør, Norsk Kennel Klub

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Ekstraordinært RS avholdt

Ekstraordinært RS avholdt
Vibeke Brath

Ekstraordinært RS avholdt

Ekstraordinært RS ble avholdt torsdag 24. april. På sakslisten sto informasjon om NKKs likviditetssituasjon og videre IT-satsing. Det var totalt 93 til stede, hvorav 63 var  representanter, og NKKs administrasjon, hovedstyre og RS-ordfører Eivind Mjærum takker alle for deltakelse og engasjement.

Mer informasjon om bakgrunnen for det ekstraordinære representantskapsmøtet, inkludert innkalling og notat, finner du her.

Vedtak

På møtet ble følgende forslag, fremmet av FKF,  enstemmig vedtatt:

1)    Bare prosjekter og arbeid knyttet til prosjekter som er foreslått av medlemsklubbene gjennom BIT kan belastes/finansieres av NKKs prosjekt intensivert IT satsing. Det er videre en forutsetning at prosjektet/arbeidet underlegges en framdriftsplan med tydelige deltidsfrister samt et totalbudsjett og delbudsjetter knyttet til deltidsfristene. Disse dokumentene skal godkjennes av HS og være HSs bevilgningsgrunnlag (budsjett) for prosjektet og delprosjekter samt grunnlag for tett oppfølging av prosjektet og for rapportering av framdrift og sluttprognose til medlemsklubbene.

2)  HS skal på bakgrunn av sin vurdering av framdrift og pengebruk, jevnlig godkjenne prosjektets videre bruk av midler. Styringsgruppa IT har ikke fullmakt til å pådra kostnader ut over det HS har stilt til rådighet.

3)  All aktivitet i NKKs IT satsingsprosjekt fryses umiddelbart og frem til følgende er på plass:

 • En strategi for satsingen.
 • Helheten i prosjektet er klar ved at medlemmene gjennom BIT har fått mulighet til å komme med sine ønsker og prioriteringer etter at prosjektet har forelagt medlemmene et realistisk anslag på hva NKK totalt sett kan levere innenfor prosjektets rammer.
 • Et fungerende system for å gi god informasjon raskt til medlemmene om fremdriften i prosjektet og arbeidet i BIT.

4)  RS er positive til å forlenge rammen for IT satsingsprosjektet. Sak om en konkret forlengelse (dato) av tidsrammen for prosjektet intensivert IT satsing fremmes på ordinært RS i november 2014 som en del av en overordnet fremdriftsplan for prosjektet.


5)  RS er positive til å se bort i fra tidligere vedtak om likviditetsgrense. Forslag til ny likviditetsgrense fremmes av HS på ordinært RS i november 2014. Forslaget må redegjøre for hvor mye penger som kan benyttes til intensivert IT satsing.

6)  HS sender snarest mulig medlemmene en status på prosjektet. Fokus skal være på hva som er utført og det skal følge med et tilstrekkelig detaljert regnskap som viser hvilke aktiviteter/prosjekter som til nå har blitt belastet satsingsprosjektet fra oppstarten og frem til dd. Det skal redegjøres for hvem som har tatt initiativet til de ulike aktiviteter/prosjekter.

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere