Ansvarlig hundehold

Ansvarlig hundehold

Ta ansvar!

Det er et stort ansvar å ha hund, og det er viktig at du som hundeeier er deg ditt ansvar bevisst! Ikke alle mennesker er like glad i hunder, og det er viktig at du til enhver tid har kontroll over hunden din.

Tidligere ble hunder stort sett holdt med tanke på bruksegenskaper. De hadde oppgaver som bl.a. jakt- eller gårdshunder. Var hunden god på jakt var det ingen som i tillegg forlangte at den skulle være barnevennlig, familiekjær, snill mot fremmede, ikke bjeffe i utide osv.

Etter hvert som det har blitt vanligere å ha hund, har også hundens oppgaver forandret seg. I dag er den viktigste egenskapen hos alle våre hunder det å være en god familiehund, en kamerat og et familiemedlem som skal fungere i det moderne samfunn. Dette har medført at det stilles langt større krav til dagens hunder enn det ble gjort for noen år tilbake, og følgelig også langt større krav til oss som ansvarsbevisste hundeeiere. Det er nå like vanlig med hund i byer og tettsteder som på landet. Mange borettslag har strenge regler for hundehold, og båndtvangen er i enkelte kommuner utvidet til å gjelde hele året. Skal vi slippe en videre utvikling i den retningen, kreves det at vi som hundeeiere viser ansvar og forståelse for våre omgivelser.

Vi må sørge for at hunden vår ikke er til unødig irritasjon for andre, og vi må overholde gjeldende lover og regler. Husk å bruke pose når hunden har gjort fra seg!

Følgende forskrifter og lover påvirker hundeholdet på en eller annen måte. Du bør sette deg inn i det grunnleggende i dem. Lovene finner du på www.lovdata.no.

Ved behov for bistand eller konsultasjon må du kontakte en advokat som har kjennskap til det aktuelle lovverket. NKK tilbyr ikke juridisk bistand.

Hundeloven

Loven har som formål å bidra til å fremme et hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden. Den regulerer hvordan hundeholdet skal utøves av den enkelte. Videre regulerer loven hvordan enkeltpersoner og det offentlige kan forholde seg til hundehold som ikke gir tilstrekkelig sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden. Det sivile samfunn, både enkeltpersoner og organisasjoner, har ansvaret for – innenfor lovgivningens rammer – å utøve og legge til rette for et positivt og samfunnsgagnlig hundehold, til glede for den enkelte hundeholder.

I tillegg til loven har kommunene myndighet til å utarbeide egne forskrifter som gjelder lokalt i egen kommune.

Båndtvang

Hundeloven sier når det er påbudt å holde hunden i bånd (1. april – 21. august hvert år). I tillegg er det regionale forskjeller mellom de enkelte kommuner. Undersøk med din kommune hvilke regler som gjelder hos deg. Båndtvangen er til for å beskytte dyr og fugler (ikke mennesker, som man ofte tror), og skal selvfølgelig respekteres av alle.

Dyrevelferdsloven

Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr, og sier at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Loven pålegger alle dyreeiere å skaffe seg nødvendig kunnskap om dyret de eier, og det er ikke lov å ha selvstendig ansvar for dyr dersom man er under 16 år. Dessuten pålegger loven enhver å hjelpe skadet/sykt dyr, og varsle dersom man har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell. Det er Mattilsynet som skal varsles, og man kan gjøre det elektronisk på www.mattilsynet.no.

NKKs avlsstrategi og etiske grunnregler

NKK satser på kompetanse og utdanning av oppdrettere fremfor strenge krav og registreringsrestriksjoner. Gjennom vår avlsstrategi og etiske grunnregler ønsker vi at vår organisasjon skal fremstå som et ansvarsbevisst og kunnskapsrikt fellesskap med respekt for hunden, hundeeieren og samfunnet.

Avl og oppdrett av rasehunder er et viktig fundament i Norsk Kennel Klubs virksomhet. Avl og oppdrett må foregå på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, i overensstemmelse med NKKs avlsstrategi og etiske grunnregler. Det er en selvfølge at medlemmer av Norsk Kennel Klub overholder NKKs etiske grunnregler og avlsstrategi.
NKK jobber dessuten med å utarbeide etiske regler for hundehold. Reglene vil bli et viktig bidrag for etisk hold av hund i samfunnet.

Borettslagsloven

Borettslagsloven regulerer hundehold i borettslagene. Mange borettslag har også egne husholdningsregler i tillegg. Undersøk hva de går ut på.

Kjøpsloven gjelder for kjøp og salg av hund (i lovens forstand er en hund en “ting”).

Lov om dyrehelsepersonell

Lovens formål er å bidra til at dyrehelsepersonell utøver forsvarlig virksomhet og dermed bidrar til god dyrehelse og forsvarlig dyrevern. Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte artikler

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere