Momskompensasjon for 2017

Momskompensasjon for 2017
Foto: Vibeke Brath

Tiden er inne for å forberede søknad om momskompensasjon!

NKK vil også i år samordne og sende inn søknad til Lotteri- og Stiftelsestilsynet for alle medlemmer og regioner. NKK minner om at fristen for å sende inn søknad om momskompensasjon 2017 er 1. juli 2018. Alle våre medlemsklubber oppfordres til å sende inn sin søknad så snart årsmøtet er avholdt.

Alle medlemmer i Norsk Kennel Klub kan søke om momskompensasjon gjennom oss, men det stilles krav til formalia for at søknaden blir behandlet først hos NKK, deretter gjennom revisjon av BDO og sist, men ikke minst i godkjenningsprosessen hos tilsynet.

NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å registrere seg i Frivillighetsregisteret. Ved å gjøre dette kan dere oppnå mange fordeler – bl.a. grasrotandel. Å registrere seg i frivillighetsregisteret er gratis, og det vil innen relativt kort tid bli lovpålagt å være registrert her. 

 

NKK minner om at alle vedlegg må ha fullt navn på klubben

Følgende kreves for at søknaden skal behandles:

  1. Momskompensasjonsskjema må fylles ut med opplysninger om klubben og søknadsbeløpet. Grunnlaget på søknadsskjemaet må stemme med driftskostnadene i resultatregnskapet, dvs. det er totale driftskostnader som skal være grunnlaget minus finanskostnader (og evt. kjøp av tomt eller bygninger skal heller ikke være med)
  2. Resultatregnskapet må signeres av hele styret og vedlegges søknaden.
  3. Protokoll/referat fra årsmøtet må signeres og vedlegges søknaden.
  4. Signert revisjonsberetning må følge søknaden. NB! Alle vedlegg må ha fullt navn på klubben.

Dersom alt dette er gjort riktig er det lettere å behandle søknadene.

OBS! Det kan ikke søkes om momskompensasjon flere steder samme år, så om man har muligheten til å søke hos flere sentralledd, må dere ta et valg hvor det gjøres. Om noen får kompensasjon gjennom flere søknader, må det man har fått for mye tilbakebetales til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Søknadsfristen som er 1. juli hvert år, må overholdes, ellers blir ikke søknaden godkjent. NKK ønsker at søknadene skal skje elektronisk, og da sendes den til følgende mailadr: momskompensasjon@nkk.no.

***

Tips til utfylling av søknad:

1) Fyll ut all informasjon på skjemaet

a) Under punktet for emailadr, skriv ikke bare personlig adr, men også mailadressen dere har gjennom NKK. Dette fordi dersom NKK trenger å ta kontakt med dere ved evt mangler og spørsmål er vi sikker på at mailen blir lest av en i styret som da kan ta tak i saken.
b) Det står at det er totale driftskostnader som skal være grunnlaget. Her skal det altså ikke trekkes ut det dere ikke har betalt moms for, om dere gjør det vil dere få mindre kompensasjon enn det dere egentlig har krav på. Grunnen er at dette er en forenklet søknad der Lotteri- og Stiftelsestilsynet tar utgangspunkt i at totale driftskostnader inneholder kostnader som ikke har moms, og av den grunn trekker de fra en ganske stor prosent av grunnbeløpet før de beregner hva som skal utgjøre momskompensasjonen. Størrelsen på prosenten de trekker fra grunnlaget kan variere noe fra år til år, da det er avhengig av hvilket beløp myndighetene har bevilget til momskompensasjon. Men prosentmessig vil det være likt for alle søknadene. Så uansett om dere oppgir med eller uten moms trekker de fra den faste prosenten, derfor er det lurt å ta med totale driftskostnader.
OBS! Har dere driftskostnader som innbefatter kjøp av tomt, bygg eller annet anlegg kan ikke disse tas med i grunnlaget.

2) Regnskap som legges ved resultatregnskap/driftsregnskap:

a) Det må gå klart frem av regnskapet hva som er totale kostnader da det er dette som er grunnlaget for søknaden. Det skal ikke være slik at det er vanskelig å sammenligne regnskap og søknadsskjema. Dvs. at totale driftskostnader i regnskapet skal være samme som dere bruker som grunnlag på søknadsskjemaet.
b) Resultatregnskapet må være signert av hele styret. Dette er krav fra våre revisorer og de vil ikke godkjenne en søknad dersom regnskapet ikke er signert.

3) Protokoll/referat fra årsmøtet skal være signert i henhold til vedtektene hos dere. Dersom den ikke er signert blir ikke søknaden godkjent.

 

Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal se ut, se vedlagte eksempel.

Ofte stilte spørsmål

1) Hvorfor må dere levere inn søknaden innen 1. juli?

Grunnen er at det tar tid å kontrollere alle søknadene. Har vi spørsmål til det dere har sendt inn må vi ha tid til å etterlyse mangler og gi dere tid til å rette opp eventuelle feil.

Videre må vi ha tid til å sette opp fellessøknaden slik at alt er klart til vår revisor kommer og tar gjennomgang på vår søknad før vi kan sende den inn. Deretter må vår revisor skrive en revisjonsrapport basert på vår søknad som skal følge vår offisielle søknad til Lotteri- og Stiftelsestilsynet innen fristen som er 1. september.

2) Hvorfor må hele styret signere regnskapet når det ikke har blitt gjort før?

Det er vår revisor som ber om dette på grunnlag av at det da viser at det er hele styret som står bak søknaden, og hele styret er ansvarlig for at opplysningene som blir gitt er riktige.

3) Hvorfor holder det ikke med revisors signatur?

Det stilles ikke samme krav til en revisor som brukes i frivillig organisasjoner, dvs. et årsmøte kan utnevne en regnskapskyndig til å være revisor for regnskapet. Det er ikke nødvendig at vedkommende er en godkjent revisor.

Om dere vil vite mer om ordningen finner dere mer info her.

Som kontaktinformasjon, oppgi mailadressen dere har gjennom NKK på kontakt, og bruk denne aktiv, for da er vi sikre på at mailene våre når frem.

OBS! Denne mailadressen kan kobles mot flere i styret.


 

 

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Relaterte filer

Hovedsamarbeidspartnere