Tid for RAS-evaluering!

Tid for RAS-evaluering!
Foto: Vibeke Brath

Årlig evaluering av RAS - les dette før dere setter igang

I 2012 startet NKK arbeidet for at alle raser skal få sin egen skriftlige avlsstrategi. Raseklubbene sitter inne med mye informasjon, og de har fått i oppdrag å utarbeide RAS for sin(e) rase(r). Dette er et stort stykke arbeid for å samle den kompetansen som finnes om de forskjellige rasene og gjøre avlsarbeidet enda bedre. Dokumentet skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial. Du kan lese mer om RAS-arbeidet hos NKK her.

Klubbenes RAS-dokumenter (Rasespesifikk avlsstrategi) skal være et levende dokument som brukes aktivt av klubben og oppdrettere. Etter at RAS-dokumentet er godkjent blir det publisert på Norsk Kennel Klub sine nettsider. Dokumentet bør også legges ut på klubbens nettsider eller på andre måter gjøres lett tilgjengelig for alle som driver med oppdrett av rasen.

RAS-arbeidet skal også evalueres. Evalueringen kan for eksempel være del av avlsrådets eller styrets årsberetning, eller gjennomgås på oppdrettersamlinger eller lignende. Det skal skrives en rapport eller et referat fra denne evalueringen, og denne skal gjøres tilgjengelig for klubbens medlemmer. Den kan også sendes til NKK.

Ved evalueringen bør følgende punkter diskuteres:

  • Hvilke tiltak og strategier skulle vi ifølge RAS ha arbeidet med i det foregående året?
  • Har disse tiltakene og strategiene blitt gjennomført?
  • Dersom tiltak og strategier ikke har blitt gjennomført – hvorfor ikke?
  • Dersom de har blitt gjennomført – har dette bidratt til at vi nå er nærmere å nå målene vi satte i RAS enn det vi var for ett år siden?
  • Hvilke oppgaver fra det foregående året må vi arbeide videre med neste år?
  • Hvilke nye tiltak og strategier skal vi ifølge RAS arbeide med i året som kommer?
  • Har vi en plan for arbeidet som skal gjøres i året som kommer? Hvem har ansvar for at det gjennomføres?
  • Har situasjonen i rasen forandret seg siden RAS ble skrevet?
  • Dersom situasjonen i rasen har endret seg dramatisk siden RAS ble skrevet – bør det gjøres endringer i RAS tidligere enn etter fem år?

Raseklubben og oppdrettere av rasen skal føle seg forpliktet til å følge opp RAS. Tiltak og strategier som er listet i RAS bør gjennomføres i størst mulig grad, uavhengig av for eksempel skiftende styre i klubben. Dette skal sikre kontinuitet i avlsarbeidet, og med det avlsmessig fremgang.

Det er ikke realistisk at man skal se fremgang i avlsresultater fra ett år til et annet. Det kan da være mer gunstig å vurdere fremgangen over en lenger periode. Man skal likevel alltid vurdere om man i det foregående året har fulgt opp strategier og tiltak, og man skal overvåke om utviklingen går i riktig retning.

Dersom utviklingen i rasen går i feil retning bør man revurdere tiltak og strategier. Kanskje er ikke tiltak og strategier så gode som man opprinnelig trodde. En negativ utvikling betyr ikke nødvendigvis at tiltakene ikke har fungert; i noen tilfeller vil utviklingen i rasen gå i negativ retning til tross for gode tiltak. I slike tilfeller må man likevel igangsette ytterligere tiltak for å sikre at utviklingen skjer i riktig retning fremover.

Sett realistiske mål

Dersom tiltak og strategier ikke har blitt fulgt opp må man diskutere hva som er årsaken til det. Det er viktig at man setter seg realistiske mål som er mulige å gjennomføre. Det er gunstig at oppgavene fordeles mellom ulike personer i klubben, og at det er tydelig hvem som har ansvar for hva. Arbeidsbyrden på hver enkelt person eller organ i klubben bør ikke være så stor at det blir urealistisk at arbeidet kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte.

RAS skal evalueres hvert år. Evalueringen skal først og fremst være en gjennomgang av hva som har skjedd i året som gikk, og man skal i utgangspunktet ikke gjøre endringer i RAS-dokumentet årlig. Tiltak og strategier kan likevel endres dersom klubben anser det som nødvendig, for eksempel dersom utviklingen går i negativ retning til tross for at man har gjennomført planlagte tiltak over en viss tid.

Kortsiktige og langsiktige mål skal ikke endres ved den årlige gjennomgangen, unntatt i helt spesielle tilfeller. Dersom situasjonen i rasen forandrer seg betydelig, for eksempel ved at det dukker opp ny, alvorlig sykdommer i rasen, kan det være nødvendig å gjøre endringer i RAS tidligere enn etter fem år. Klubben må da ta kontakt med helseavdelingen i NKK.

Revisjon hvert femte år

Som sagt skal det i utgangspunktet ikke gjøres endringer i RAS ved den årlige evalueringen. Årsaken er at det er ønskelig med kontinuitet i mål og strategier. Rasespesifikk avlsstrategi skal revideres hvert femte år. Etter revisjonen skal ny versjon sendes til NKK for godkjenning før den publiseres på NKK.no.

Ved revisjonen har klubben mulighet til å endre mål, tiltak og strategier dersom de anser det som hensiktsmessig. Statistikk skal også oppdateres. Det er ønskelig at de langsiktige og overordnede målene ikke endres for ofte (sjeldnere enn hvert femte år), mens de kortsiktige målene kan revideres hyppigere. Å endre en stor andel av målene ofte vil føre litt lite fremgang. Strategier og tiltak kan endres oftere (også ved den årlige gjennomgang dersom det er nødvendig – se over).

Det vil legges ut en veileder for revisjon av RAS i god tid før dette er aktuelt.

NKK ønsker alle klubbene lykke til med evalueringen av RAS. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning – kontaktperson er NKKs avlskonsulent Kim Bellamy, som kan kontaktes på epost kim.bellamy@nkk.no

 

FacebookTwitterPinterestGoogle+EmailMore

Hovedsamarbeidspartnere